مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه‌ی شهری شهر ایلام

کریم رضا دوست؛ علی حسین حسین زاده؛ حمید عابدزاده

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 97-110

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش شناسا یی عوامل موثر بر مشارکت اجتماع ی ش هروندان جامع ه شهر ی ایلام است . روش تحقیق دراین پژوهش کم ی و پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه بر ای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق٣٨٥ نفر بوده اس ت که به روش نمونه برداری خوشه ای توأم با روش تصاد فی انتخاب شدند . چارچوب مفهوم ی این تحق یق،نظریه های ...  بیشتر