فرهنگ
1. بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی مردم بیرجند

حبیب احمدی؛ علی رضا اسلام

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 111-134

چکیده
   چکیدهاین تحقیق، با ر ویکرد کمی، به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است . چارچوب نظری پژوهش، از دو نظریهسلسله مراتب نیازهای مزلو و نظام های بوم شناسی انسانی تشکیل شده که بر اساس مفاهیم عمده آن ها و مطابق با جامعه ی آماریمورد مطالعه شاخص هایی تد وین و به کار بسته شده است . با استفاده از فرمول کوکران ۴۰۰ نفر از مردم شه رستان ...  بیشتر