فرهنگ
1. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان

جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 17-38

چکیده
  بررسی عوامل م ؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندانجعفر هزار جریبی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی *رضا صفری شالی، پژوهشگر اجتماعیچکیدهاعتماد از متغیرهای مهم سرمایه اجتماعی است که در چارچوب نظم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و همزمانبا تغییرات جامعه، اشکال اعتماد نیز تغییر می یابد. امروزه همراه با تغ ییرات جوامع ...  بیشتر