مسائل اجتماعی ایران
1. توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن

مجتبی شاهنوشی؛ نرگس رضایی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 39-56

چکیده
  چکیدهبه منظور بررس ی توز یع و ساختار طبقا تی شهر اصفهان و آثار اجتماع ی آن ،تحق یق حاضر در م یان خانوارها ی ساکن شهراصفهان به عمل آمده است .برای تع یین حجم نمونه ،آخر ین تقس یم بند ی شهر اصفهان که بر اساس یازده منطقه ب ود در نظرگرفته شد و از م یان خانوارها ی ساکن در این مناطق ، بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند .کهالبته ...  بیشتر