فرهنگ
1. « جای خالی سلوچ » نقد جامعه شناختی رمان

محمدرضا نصر اصفهانی؛ میلاد شمعی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 151-168

چکیده
  چکیدهنقدجامعه شناختی ١ آثار ادبی، روشی است که به تحقیق و بررسی درباره طبقات مختلف جامعه و طرز رفتارها ودر این شیوه نقد،اثر ادبی ازاین دیدگاه » . کنشهای متفاوت و متشابه ساختارهای اجتماعی در دوره معینی از تاریخ می پردازدکه اجتماع و هنرمند و اثر او با یکدیگر رابطه ای زنده و جدایی ناپذیر دارند، مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد. بنابراینمنتقد ...  بیشتر