مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

سید عبدالحسین نبوی؛ علی حسین حسین زاده؛ سیده هاجر حسینی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 73-96

چکیده
          احساس امنیت اجتماعی، از موقعیت و جایگاه برجسته­ای در برنامه­ریزی­های کشوری برخوردار است که دست­یابی و پایدارسازی آن نیازمند مقدمات و زمینه­های پیچیده­ای بوده و آسیب­پذیری یا زوال آن نیز، معلول زمینه­ها و عوامل متفاوتی است. این مقاله با هدف بررسی تأثیر پاره­ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی بر احساس ...  بیشتر