مسائل اجتماعی ایران
1. رابطه هویت دینی و سرمایه‌ی اجتماعی در بین مردم شهرکاشان

محمد گنجی؛ زهرا نعمت الهی؛ زهرا طاهری

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 123-144

چکیده
    این پژوهش به مطالعه و بررسی رابطه میان هویت دینی و سرمایه اجتماعی مردم شهرستان کاشان درسال 1387 می‌پردازد. جامعه آماری دراین پژوهش، مردم شهرکاشان است که تعدادآنهابراساس سرشماری سال 1385، 162136نفربوده وحجم نمونه براساس فرمول کوکران 383 نفر تعیین شده است.روش تحقیق پیمایشی است وبراساس ابزارپرسشنامه دارای روایی مبتنی برآلفای کرونباخ، ...  بیشتر