فرهنگ
1. بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل مؤثّر بروجدان کاری

محمد جواد لیاقتدار؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ فاطمه سمیعی؛ بی بی وجیهه هاشمی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 27-40

چکیده
  وجدان کاری عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه در افراد می‌شود. توجه به مفهوم وجدان کاری در سازمانها، توجه به اخلاق و روابط انسانی است؛ زیرا اخلاق، تعهد ایجاد می‌کند و باعث می‌شود، افراد نسبت به وظایف و رفتار شغلی خود به بهترین شکل و بدون وجود عامل کنترل خارجی حساس باشند. وجود وجدان کاری در یک سازمان باعث افزایش سطح ...  بیشتر