مسائل اجتماعی ایران
1. هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه اصفهان

منصور حقیقتیان؛ احمد غنضفری؛ پروانه تکه اکبر آبادی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 71-82

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش برخی عوامل جامعه پذیری بر هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان می‌باشد که به شیوه پیمایشی انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از یک نمونه 427 نفری از بین دانش آموزان نوجوان ( 237 دختر و 190 پسر ) 14 تا 17 ساله شهر اصفهان که به صورت تصادفی خوشه‌ای از سطح دبیرستانهای نواحی 5 گانه شهر اصفهان انتخاب شده‌اند، جمع آوری ...  بیشتر