مسائل اجتماعی ایران
1. اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و عوامل مؤثر بر آن

محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رضا اسلامی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 83-106

چکیده
  مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی و یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه است؛ طوری که صاحبنظران متعددی از جمله لوهمان و آلپورت اعتماد را عاملی برای افزایش کنش و ارتباطات اجتماعی دانسته‌اند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، توجه اصلی پژوهش به متغیر‌های اجتماعی مؤثّر بر اعتماد به دستگاه‌های ...  بیشتر