فرهنگ
1. بررسی وضعیت عرفی شدن دانشجویان و برخی عوامل مؤثّر بر آن (در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا)

جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ محمدعلی سلیمان پور

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 135-158

چکیده
  این پژوهش به بررسی و مطالعه وضعیت عرفی شدن دانشجویان و عوامل مؤثًر بر آن می‌‌پردازد. هدف این تحقیق نشان دادن وضعیت پدیدة عرفی شدن در میان دانشجویان و چگونگی تأثیرگذاری برخی عوامل برجهات و مؤلفة های مختلف آن است.ضرورت این پژوهش ناظر براهمیت وجایگاه والای دین در حیات اجتماعی است و بدیهی است که هر نوع عامل تأثیرگذار در این باره باید ...  بیشتر