مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی

جعفر هزار جریبی؛ سعید لهراسبی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
    در این پژوهش هدف، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت جمعی در میان دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی 334 نفر از دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که 253 نفرشان زن و 81 نفرشان مرد بوده‌اند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ...  بیشتر