فرهنگ
1. بررسی نقّادانۀ نظریه­ های جامعه‌شناسی عواطف جاناتان ترنر، تئودور کمپر و ادوارد لاولر

علی اصغر مقدس؛ شفیعه قدرتی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 143-166

چکیده
    یکی از حوزه‌های نوظهور جامعه‌شناسی که در سه دهۀ اخیر، از پیشینۀ پرباری برخوردار شده است، عواطف است. در دید اجتماعی، عاطفه فرایندی است که در آن کنشگران، موقعیت‌های واقعی یا تخیلی اجتماعی را ارزیابی نموده و به آنها واکنش نشان می‌دهند. در این حوزه، عاطفه به عنوان منبع سوگیری و در مقابل خرد، تلقی نمی‌شود؛ بلکه نیرویی است که جریان ...  بیشتر