1. بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه : کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر)

علی حسین حسین زاده؛ معصومه باقری؛ فاطمه بختیاری زاده

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 167-184

چکیده
   پژوهش حاضر، پیرامون عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثّر بر بیگانگی از کار، در یکی از بزرگترین مراکز صنعتی کشور در سال 1388 انجام شده است. با توجه به جامعه آماری این تحقیق که کلیه کارکنان پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر می باشد از طریق فرمول کوکران تعداد 350 نفر به عنوان جمعیت نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی نظامند انتخاب شدند. داده‌های این ...  بیشتر