فرهنگ
1. تحلیلی بر فضای شهری مردم گرا و رابطه ی آن با رفتار شهروندی

آمنه بختیار نصرآبادی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ احمد بختیار نصرآبادی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 101-114

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فضاهای شهری مردم‌گرا بر رفتارهای شهروندی می‌باشد،گروه نمونه مشتمل بر 184 نفر از دانشجویان رشته‌های معماری دانشگاه‌های هنر اصفهان بودند، که بطور تصادفی از بین دانشگاه‌های مختلف اصفهان برگزیده شدند اطلاعات مربوط به متغییرهای تحقیق از طریق پرسشنامه رفتار شهروندی همراه با متغییرهای فضاهای شهری مردم‌گرا ...  بیشتر