مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی محیط زیست)

رحیم بدری گرگری؛ محمد عباس زاده؛ فاطمه نصیری؛ مریم حسینی اصل؛ فیروزه علیزاده اقدم

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 19-34

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه ارتباط با طبیعت (NR- scale) نیسبت و همکاران (2009) با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. روش  این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی است. نمونه‌ی تحقیق،300  نفر از دانشجویان کارشناسی دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1390-1389 بودند که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر