مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل رابطه‌ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان

احمد یارمحمدیان؛ حیدر شرفی راد

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 35-50

چکیده
  طی دهه‌ی گذشته، تعداد زیادی از متخصصان روان‌شناسی تربیتی، بر اهمیت رشد مهارت‌های هیجانی و اجتماعی کودک، در طول تحصیلات آموزشگاهی تأکید داشته‌اند و این به علت اثرپذیری مهارت‌های سازگاری اجتماعی از قابلیت‌های هیجانی فرد است که می‌تواند درجریان رشد خود را نشان دهد. بنابراین، با توجه به اهمیت هوش هیجانی در تغییر استرس و سازگاری ...  بیشتر