مسائل اجتماعی ایران
1. ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه‌ی اطلاعات اقلیمی: کاربرد رویکرد نقشه‌ی علّی

مریم شریف زاده؛ غلامحسین زمانی؛ محمد تقی ایمان؛ عزت اله کرمی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 153-177

چکیده
  دسترسی توأمان به پایداری، سودآوری، بهره­وری، و توسعه در بخش کشاورزی، ثمره‌ی تلفیق و کاربست منطقی اطلاعات مقتضی در بستر کنش­های جاری در سامانه‌ی (نظام) اطلاعات اقلیمی کشاورزی است، اما پرسش اساسی آن است که این سامانه تا چه میزان فضای لازم برای توسعه‌ی کشاورزی را فراهم ساخته است. لذا هدف این پژوهش، بررسی ساختار شناختی کنشگران اجتماعی ...  بیشتر