مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و سرمایه‌ی ‌اجتماعی در شهر سنندج

جعفر هزار جریبی؛ احسان مردوخ روحانی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 35-50

چکیده
        چکیده   در این مقاله رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و مؤلفه­های آن با سرمایه‌‌ی اجتماعی در شهر سنندج بررسی شده ‌است. سرمایه‌ی ‌اجتماعی مجموعه‌ی منابع مادی و معنوی است که به فرد این امکان را می­دهد که روابط پایداری داشته‌باشد. رفاه ‌اجتماعی شامل شاخص‌های اصلی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال، ...  بیشتر