مسائل اجتماعی ایران
1. قشربندی ‌اجتماعی و نوشتار فارسی مطالعه‌ی موردی: نوشتار دانش آموزان مدارس راهنمایی شیراز

محمد عموزاده؛ جواد شیروانی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 105-124

چکیده
        محمد عموزاده، دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان *   جواد شیروانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان   چکیده   در این تحقیق سعی بر آن بوده ‌است که الگوی زبان­شناسی اجتماعی برنستاین به ­صورت میدانی بررسی گردد. نظریه‌ی اجتماعی‌ شدن ارتباط، نوعی قطبیت سازی روند ارتباطی را بر اساس مفاهیمی چون گونه‌ی ...  بیشتر