مسائل اجتماعی ایران
1. میزان سرمایه‌ی اجتماعی زنان شهر بروجن و عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر آن

اعظم علیخانی فرادنبه؛ حسینعلی قجری

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 171-193

چکیده
         چکیده   سطور حاضر، با توجه به اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی زنان برای جامعه، برای مطالعه‌ی این سرمایه و عوامل تأثیرگذار بر آن به نگارش درآمده است. چهارچوب نظری این مقاله، تلفیقی از نظرات رابرت پاتنام، جیمز کلمن، پیر بوردیو و فمینیسم رادیکال است که از این نظریات، هشت فرضیه‌ی در پاسخ به پرسش‌های اصلی تحقیق استخراج ...  بیشتر