فرهنگ
1. عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهر شیراز با تأکید بر فرآیند جهانی‌شدن

بیژن خواجه نوری؛ مریم السادات دل آور

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 41-64

چکیده
           از آنجا که دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج می‌تواند نهاد خانواده را با مخاطره روبه رو سازد، لذا این روابط یکی از مسایل مهم جوامع مختلف، به ویژه جامعه اسلامی که دستورهای مؤکدی برای این نوع روابط وضع شده است. این تحقیق ضمن بررسی مطالعات انجام شده‌ تجربی و پیشینه‌ نظری روابط دوستی به بررسی رابطه‌ دوستی با جنس ...  بیشتر