خانواده و جنسیت
1. بررسی کیفی شکاف نسلی ارزشی بین مادران و دختران در مشهد با تأکید بر ارزش‌های دینی

علی ربانی خوراسگانی؛ عاطفه محمدزاده یزد

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 65-88

چکیده
        هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی شکاف نسلی ارزشی بین مادران و دختران با تأکید بر ارزش‌های دینی در شهر مشهد است. جامعه‌آماری مادران و دختران در شهر مشهد را در بر می‌گیرد که بر اساس سرشماری سال 1385، 1203476 نفر بوده‌اند . از میان دختران جوان 18 تا 29 ساله و والدین‌ آنها 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش تحقیق، کیفی بوده، ...  بیشتر