مسائل اجتماعی ایران
1. توزیع امکانات و خدمات شهری بر اساس عدالت اجتماعی (مورد شهر یاسوج)

مجید تیربند؛ مهری اذانی

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 109-138

چکیده
           انجام مطالعات شهری با دیدگاه عدالت اجتماعی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از رویکردهای مهم شناخته شده است. در این رویکرد به شاخص‌های مختلفی پرداخته می‌شود که میزان دسترسی به خدمات شهری و ارزش افزوده زمین، از جمله مهمترین آنهاست. یکی از روش‌های بهینه ارائه خدمات برای تحقق این امر، تقسیم یک شهر به عنوان یک سیستم ...  بیشتر