مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی نگرش دانشجویان پیرامون پیامدهای فرهنگی – اجتماعی و فردی – خانوادگی افزایش پذیرش داوطلبان زن در آموزش عالی

محمدجواد لیاقتدار؛ مرضیه نوروزی لرکی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 19-36

چکیده
         هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای فرهنگی – اجتماعی و فردی – خانوادگی افزایش پذیرش داوطلبان زن در آموزش عالی بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه‌ آماری شامل دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی و علامه طباطبایی تهران، بوعلی سینا همدان و شهید چمران اهواز بودند که از طریق روش نمونه‌گیری طبقه ای متناسب ...  بیشتر