مسائل اجتماعی ایران
1. فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

خدیجه سفیری؛ ذبیح اله صدفی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 37-74

چکیده
           هدف از این پژوهش رویکردی جامعه شناختی به بررسی نقش و ارتباط جنسیت با سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه‌های آن ، در چهارچوب نظریه پردازانِ سرمایه اجتماعی است . روش تحقیق : با توجه به روش کمی ترکیب پژوهش‌ها؛ یعنی روش فراتحلیل ، در هر پژوهش دو مطلب ] سطح معناداری ( significant Level )/ اندازه اثر ( Effect size ) [ باید استخراج و ثبت شوند . بنابراین، ...  بیشتر