فرهنگ
1. گرایش به حجاب و سبک‌های متفاوت زندگی مطالعه موردی: زنان شهر شیراز

بیژن خواجه نوری؛ علی روحانی؛ سمیه هاشمی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 141-166

چکیده
             داشتن پوشش مناسب، بخصوص در مجامع عمومی، یکی از دغدغه‌های جوامع دینی بخصوص جامعه‌ اسلامی ایران است. عدم گرایش به حجاب مناسب و منطبق با هنجارهای اسلامی، از مسائل امروزین جامعه محسوب می‌شود. این تحقیق بر آن بوده است که با رویکردی جامعه‌شناختی گرایش به حجاب و عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی کند. با استفاده ...  بیشتر