مسائل اجتماعی ایران
1. تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 67-84

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش کلیدی است که پایگاه اجتماعی-اقتصادی چگونه به اقتدارگرایی کشانده می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال کلی از تئوری‌های لیپست، آدورنو و کوهن بهره گرفته شد و سه فرضیه اصلی به همراه هفت فرضیه فرعی طراحی نموده و مدلی پیشنهاد شده است. روش این پژوهش میدانی بوده و از طریق survey انجام گرفته است و داده‌ها از 407 دانشجوی ...  بیشتر