مسائل اجتماعی ایران
1. الگوی ساختاری عوامل‌ مؤثر بر درک ساکنان بومی نسبت به حمایت از توسعۀ پایدار گردشگری در مجموعۀ تخت‌جمشید

محمد نجارزاده؛ مجید نعمت الهی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 41-62

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.98649

چکیده
  مجموعه‌های تاریخی از مهم‌ترین بخش‌های هویتی هر جامعه‌اند و ساختارهای فرهنگی آن را نشان می‌دهند. درک ساکنان بومی از این مکان‌ها، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه و یکپارچگی تصمیم‌های مدیریتی و مشارکتی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی عامل‌های مؤثر بر درک ساکنان بومی نسبت به حمایت از توسعۀ پایدار گردشگری در تخت‌جمشید است. پنج روستای ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی‌ تفاوت‌های سبک زندگی گروه‌های‌ شهری و روستایی در ارتباط با جهانی‌شدن فرهنگی‌ مطالعه موردی: اصفهان و روستاهای آن

محمد نجارزاده

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 143-164

چکیده
            جهانی‌شدن و فناوری‌های رسانه‌ای مانند اینترنت، ماهواره، تلویزیون، ویدئو، سینما و رادیو به همراه شکل‌های جدید مصرف شرایطی را در چند دهه گذشته به وجود آورده‌اند که به سختی می‌توان آن را کنترل کرد. در کنار این شرایط جدید، فرهنگ جهانی‌ و خرده­فرهنگ‌های جدیدی پدید آمده است که به نوعی هر لحظه دچار تغییر می‌شوند. ...  بیشتر