فرهنگ
1. مقایسه‌ رابطه بین عوامل فرهنگی و میزان مسؤولیت‏ پذیری در میان نوجوانان شهرهای بانه و قروه

مجید موحد؛ رزگار صالحی؛ مریم حسینی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 79-98

چکیده
            پژوهش حاضر، با هدف مقایسه‌ رابطه بین عوامل فرهنگی و مسؤولیت‌پذیری انجام گرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام و اطلاعات آن از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه نوجوانان 18-14 سال شهرهای بانه و قروه است که با استفاده از جدول لین و خطای 4 درصد 598 نفر برآورد شدند و در نهایت نمونه ...  بیشتر