مسائل اجتماعی ایران
1. رفتارهای مطلوب اجتماعی و ایثارگری در شهروندان اصفهانی

آرمیتا نوئین؛ محمدباقر کجباف؛ مهرنوش فرودستان

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 201-220

چکیده
  این  پژوهش، به بررسی رفتار مطلوب اجتماعی و استدلال اخلاقی ایثارگران ( جانبازان و آزادگان ) هشت سال دفاع مقدس و دیگر شهروندان اصفهانی می‏پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل  ایثارگران (جانبازان و آزادگان) هشت سال دفاع مقدس و دیگر شهروندان اصفهانی در سال 1388 بوده است. برای انجام این پژوهش با  استفاده از شیوه نمونه‏گیری تصادفی ...  بیشتر