خانواده و جنسیت
1. بررسی تأثیر هویت جنسیتی در رضایت شغلی کارفرمایان

فرشته قیصریه نجف آبادی؛ وحید قاسمی

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 59-70

چکیده
    اهمیت و نقش هویت جنسیتی در تشکیل ساختار روانی و شخصیتی افراد درون نظام اجتماعی موجب شده است که همواره این متغیر به عنوان عنصری کلیدی در مباحث و پژوهش‏های علوم اجتماعی و تربیتی تحلیل و بررسی شود. این متغیر به عنوان شاخصی برای سنجش زنانگی و مردانگی بر نقش‏های اجتماعی یادگیری شده و ترجیحات جنسی شکل یافته دلالت دارد. این پژوهش با ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

فرشته قیصریه نجف آبادی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 19-41

چکیده
        علی ربانی خوراسگانی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان   سعیده الهی‏دوست، کارشناس ارشد مطالعات زنان- گرایش زن و خانواده دانشگاه اصفهان *   فرشته قیصریه نجف‌آبادی، کارشناس ارشد مطالعات زنان – گرایش زن و خانواده دانشگاه اصفهان     چکیده   اشتغال زنان پدیده‏ای است که در طی سال‏های اخیر توجه عده ...  بیشتر