خانواده و جنسیت
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان گرایش به طلاق در شهر یاسوج

ابراهیم محمودی؛ اصغر میرفردی؛ مریم مختاری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 141-157

چکیده
              هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی مؤثّر بر میزان گرایش به طلاق در شهر یاسوج است. جامعه آماری تحقیق، خانوارهای شهر یاسوج و روش تحقیق از نوع پیمایشی است. ابزار جمع­آوری اطّلاعات، پرششنامه و شیوه نمونه­گیری تحقیق، نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای بود و حجم نمونه بر حسب فرمول کوکران، 384 ...  بیشتر