خانواده و جنسیت
1. رابطه بین کلیشه ­ های جنسیتی، احساس قدرت زوجین و متغیرهای جمعیت‏شناختی با چرخه ارتباط زناشویی تقاضا – کناره­گیری

احمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی؛ سمیه شاهمرادی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 101-110

چکیده
        سمیه شاهمرادی، دانشجوی دکتری روا‏ن‏شناسی دانشگاه اصفهان *   عذرا اعتمادی، استادیار گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان   فاطمه بهرامی، استاد گروه روا‏ن‏شناسی دانشگاه اصفهان   مریم فاتحی‏زاده، دانشیار گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان   احمد احمدی، استاد گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان      مقدمه: ...  بیشتر