خانواده و جنسیت
1. تبیین رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران

فاطمه منصوریان؛ خدیجه سفیری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 51-70

چکیده
        سلامت اجتماعی، مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سلامت مورد توجه قرار گرفته است و جنبه اجتماعی آن با محور قرار دادن فرد بررسی می‏شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی جوانان است. روش بررسی در این پژوهش، پیمایش مقطعی است که زنان و مردان 29-18 ساله شهر تهران به عنوان جامعه آماری آن در نظرگرفته شده‌اند. ...  بیشتر