فرهنگ
1. تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان

محمدرضا مرادی؛ حمید رحیمی؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ طاهره بابازاده

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 71-84

چکیده
        طاهره بابازاده، دانشجوی دکتر فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان *   عبدالرسول جمشیدیان، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان   حمید رحیمی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان   محمدرضا مرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‏شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص     هدف کلی این پژوهش، تحلیل رابطه عدالت ...  بیشتر