خانواده و جنسیت
1. تأثیر عوامل فرد ی ـ محیطی بر پایبندی به شیوه‏ های ازدواج ( مطالعه موردی: دانشجویان روستایی ـ شهری دانشگاه‏ های سنندج )

ابوبکر شریعت پناه؛ مهدی علیزاده؛ جلیل کریمی؛ احمد محمدپور

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 159-174

چکیده
        احمد محمدپور، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه واندربیلت *   جلیل کریمی، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه   مهدی علیزاده، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان   ابوبکر شریعت‏پناه، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان     چکیده   این مطالعه با هدف بررسی نگرش نسبت به پایبندی ...  بیشتر