فرهنگ
1. بررسی وضعیت نوگرایی دینی در بین جوانان شهر یزد

حسن زاده دهقان؛ محمدهادی یاراحمدی؛ عصمت صالحی

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 181-196

چکیده
    دینداری، جامعه امروزی در رویاروی اندیشه‏های مدرنیته و نوگرایی قرار گرفته؛ به نحوی که برخی از افراد مبانی مدرنیته مثل فردگرایی؛ عقل­گرایی و تجربه‏گرایی را با اندیشه‏های دینی آمیخته و به نوعی از نظر دینی نوگرا شده‏اند و بعضاً با مسائل زیادی روبه‏رو هستند. مطالعه­ حاضر با هدف بررسی میزان نوگرایی دینی و شناسایی عوامل ...  بیشتر