فرهنگ
1. تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز

ندا مرحمتی؛ محمد تقی ایمان

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
    به علت روند سریع تحولات اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم و پس از آن در آغاز هزاره جدید، ماهیت موجودیت­های اجتماعی به شدت سیال و متحول شده است. در نتیجه جامعه به مفاهیمی جدید برای تحلیل جامعه نیازمند است و مفهوم "سبک زندگی" چنین خصایصی را داراست. مفهوم سبک زندگی را می‏توان در ارتباط با مدرنیته بررسی کرد. مدرنیته با امکانات خود از طریق ...  بیشتر