رسانه
1. تلویزیون و هویت دینی (مطالعه­ موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران )

مهرداد کاظمیان؛ معصومه اشتیاقی؛ توحید علیزاده؛ محمد اسماعیل ریاحی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 33-48

چکیده
        محمداسماعیل ریاحی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران *   توحید علیزاده، کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران   معصومه اشتیاقی، کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران   مهرداد کاظمیان، کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه مازندران     چکیده   با اذعان به نقش رسانه­ها در شکل دهی و ...  بیشتر