مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی میزان سواد سیاسی و اجتماعی شهروندان بزرگسال شهر اصفهان

فاطمه السادات موسوی ندوشن؛ ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 49-60

چکیده
        محمدرضا نیلی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان *   ستاره موسوی، دانشجوی دکتری برنامه­ درسی دانشگاه اصفهان   فاطمه سادات موسوی، دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان       هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان سواد اجتماعی و سیاسی بزرگسالان شرکت‌کننده در مراکز آموزشی غیر رسمی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان

ستاره موسوی؛ محمدرضا عابدی؛ علی سیادت؛ سمیرا مرادزاده

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 103-118

چکیده
        سمیرا مرادزاده، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان *   علی سیادت، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان   محمدرضا عابدی ، دانشیار گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان   ستاره موسوی ، دانشجوی دکتری برنامه‏درسی دانشگاه اصفهان     چکیده   هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه چندگانه رفتار ...  بیشتر