مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی میزان سواد سیاسی و اجتماعی شهروندان بزرگسال شهر اصفهان

فاطمه السادات موسوی ندوشن؛ ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 49-60

چکیده
        محمدرضا نیلی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان *   ستاره موسوی، دانشجوی دکتری برنامه­ درسی دانشگاه اصفهان   فاطمه سادات موسوی، دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان       هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان سواد اجتماعی و سیاسی بزرگسالان شرکت‌کننده در مراکز آموزشی غیر رسمی ...  بیشتر