فرهنگ
1. تحلیل رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

محمودرضا رهبرقاضی؛ رضا محمود اوغلی؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 15-32

چکیده
    تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و مصرف رسانه­ای به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان می‌پردازد. اعتماد اجتماعی یکی از مهم­ترین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی به شمار می‌رود. ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی جامعه مورد بررسی و نیز وجود خرده فرهنگ‌های مختلف که از جمله نتایج آن خاص‌گرایی ...  بیشتر