فرهنگ
1. موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس نظریه‌پردازی داده محور از قرآن

علی ربانی خوراسگانی؛ علی نقی ایازی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 81-96

چکیده
         روش‏شناسی علمی، نظامی از قواعد و روش‌‌هاست که پژوهش بر اساس آن استوار بوده، ادعای معرفت ارزیابی می‌شوند. نظریه زمینه‌ای [1] می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های پژوهش کیفی و مبتنی بر داده‌‌ها به تحلیل عالمانه‌ای در این زمینه دست یابد. این نوشتار با بهره‌گیری از پارادایم تفسیر اجتماعی و استقرا در آموزه‌های قرآن ...  بیشتر