مسائل اجتماعی ایران
1. وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن

مسعود کیانپور؛ ثریا معمار؛ سحر خجسته

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 117-138

چکیده
        سحر خجسته، کارشناس ارشد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان *   ثریا معمار، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان   مسعود کیانپور، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان      امروزه صاحبنظران تفکر انتقادی را به عنوان یک ضرورت در زندگی درنظر می­گیرند. به همین علت، یکی از اهداف آموزش و پرورش، تربیت افرادی ...  بیشتر