1. نظام‌های ارزشی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان پسر متوسطه شهر میاندوآب در سال تحصیلی91-1390)

بابک نظری؛ حسین میرزایی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 113-123

چکیده
              هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط نظام‌های ارزشی با هویت ملی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر میاندوآب در سال تحصیلی91-1390 است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه (2423 نفر) شهر میاندوآب و حجم نمونه 300 نفر بوده است. روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای بوده و از پرسشنامه استاندارد و همچنین محقق ساخته برای جمع‌آوری ...  بیشتر