1. سلامت و عوامل اجتماعی تعیین‌کننده آن: مطالعه‌ای بر روی نابرابری‏های سطوح سلامت بین شهروندان تبریزی

بهمن عبدی؛ حسین بنی فاطمه؛ جعفر شهام‌فر؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 73-89

چکیده
            سلامت افراد در جامعه تحت تأثیر متغیرهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد. بر این مبنا، توجه به آگاهی‌های بهداشتی افراد، سواد سلامتی، حمایت‌های اجتماعی و سبک زندگی در کنار مؤلفه‌هایی، مانند: سواد، وضعیت اقتصادی، نوع اشتغال، شرایط محیطی زندگی و بسیاری مؤلفه‌های اقتصادی – اجتماعی دیگر در تبیین وضعیت سلامتی افراد جامعه ...  بیشتر