1. هویت اسلامی- ایرانی از دیدگاه نظریه آشوب و پیچیدگی

ولی موسوی نژاد؛ حمداله اکوانی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 149-167

چکیده
            در جهان امروز برخورداری از هویت‌های چندگانه ملی، محلی، بین‌المللی، دینی، شغلی، جنسیتی، حرفه‌ای، گروهی، قومی، زبانی و ... جزئی از اقتضائات زندگی اجتماعی است. این هویت‌های چندگانه و پیچیدگی آنها ما را متوجه این سؤال می‌کند که هویت اسلامی ایرانی در دوره حاضر تحت تأثیر چه عناصری قرار می‌گیرد و این عناصر چگونه به شکل‌گیری، ...  بیشتر