مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی نقش ابعاد توانمندی روان‌شناختی و تعهد سازمانی با کنترل سن، سابقه خدمت و سطح تحصیلات در دبیران

فرح نادری؛ علیرضا حیدریی؛ پرویز عسگری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ رضوان همائی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 185-204

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه ابعاد توانمندی روان‌شناختی و تعهد سازمانی با کنترل سن، سابقه خدمت و سطح تحصیلات در دبیران بود. در این پژوهش، 400 نفر از دبیران چهار ناحیه اهواز به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری عبارت بود از: پرسشنامه مشخصات فردی محقق ساخته، پرسشنامه توانمندی روان‌شناختی ...  بیشتر