خانواده و جنسیت
1. مطالعه کیفی تجارب مردان و زنان طلاق گرفته از عوامل فرهنگی زمینه‌ساز طلاق

زهرا مسعودی نیا؛ امیرحسین بانکی پورفرد؛ آذر قلی زاده

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 39-64

چکیده
    فرهنگ یک ملت، شکل‌دهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیم‌کننده ارزش‌ها، باورها، هنجارها و رفتارهای مردمان آن است. در رابطه با طلاق و عوامل پدید‌آورنده آن نیز، عوامل فرهنگی به شکل مستقل یا زمینه‌ساز سایر عوامل مسبب طلاق، در افزایش یا کاهش میزان آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بررسی کیفی"تجارب مردان و زنان طلاق گرفته، از عوامل ...  بیشتر